مرحله دوم و پایاینی از سومین دوره رقابتهای دو و میدانی قهرمانی نوجوانان و جوانان باشگاههای کشور

مرحله دوم و پایاینی از سومین دوره رقابتهای دو و میدانی قهرمانی نوجوانان و جوانان باشگاههای کشور

مرحله دوم و پایاینی از سومین دوره رقابتهای دو و میدانی قهرمانی نوجوانان و جوانان باشگاههای کشور