خبرها

برگزاری کلاس آموزشی روانشناسی برای اردونشینان نوجوان دوومیدانی

در جریان اردوی آماده سازی تیم ملی دوومیدانی نوجوانان کلاس آموزشی روانشانسی نیز برای ورزشکاران برگزار شد.

کارگاه آموزشی ضد دوپینگ

با توجه به برگزاری اردوی آماده سازی تیم ملی دوومیدانی نوجوانان کارگاه آموزشی ضد دوپینگ نیز برای ورزشکاران برگزار شد.

حمایت فدراسیون دوومیدانی از سخنان رییس جمهور

در پی سخنرانی شب گذشته (چهارشنبه) رییس جمهور در خصوص وحدت ملی، فدراسیون دوومیدانی حمایت خود را اعلام کرد.