ايلام

روزی بیاد ماندنی برای دوومیدانی استان ایلام

برگزاری مسابقات دوومیدانی قهرمانی استان ایلام در رده های سنی چهارگانه

محسن صیدی سرپرست دبیری هیات دو و میدانی استان ایلام شد

انتصاب سرپرست دبیری و سرپرست خزانه داری هیات دو و میدانی استان ایلام.

برگزاری رقابت ماده ۴۰۰متر در شهرستان ملکشاهی

رقابت ماده ۴۰۰متر در بخش آقایان و در دو رده سنی به میزبانی شهرستان ملکشاهی استان ایلام برگزار شد.

عباس فتحی با کسب اکثریت آراء برای چهار سال رییس هیات دو و میدانی استان ایلام شد

عباس فتحی با کسب اکثریت آرا برای چهار سال بعنوان رییس هیات دو و میدانی استان ایلام انتخاب شد.