مرکزی

نفرات برتر رقابت‌های دو صحرانوردی قهرمانی استان مرکزی در دوبخش آقایان و بانوان معرفی شدند

قهرمانان رقابت های صحرانوردی استان مرکزی مشخص شدند.