آموزش

برگزاری کارگاه دانش‌افزایی مجازی با عنوان تجزیه و تحلیل برنامه تمرینات ورزشکاران نخبه

فدراسیون دو و میدانی در نظر دارد کارگاه دانش افزایی با عنوان تجزیه و تحلیل برنامه تمرینات ورزشکاران نخبه، ویژه مربیان را به صورت مجزا در گرایش های 1- دوهای سرعت و با مانع 2- دوهای استقامت و نیمه استقامت  3- پرشها  4- پرتابها را به صورت آنلاین در فضای مجازی برگزار نماید.