برگزاری اولین جلسه کمیته دوهای نیمه استقامت-استقامت و صحرانوردی

اولین جلسه کمیته دوهای نیمه استقامت-استقامت و صحرانوردی فدراسیون دو و میدانی ظهر فردا در محل فدراسیون برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی؛ پس از آغاز روند تشکیل کمیته های تخصصی و برگزاری دو جلسه کمیته پرتاب ها و دوهای سرعت و موانع ، این بار با تصمیم هاشم صیامی رییس فدراسیون اولین جلسه کمیته دوهای نیمه استقامت-استقامت و صحرانوردی با هدف هم اندیشی پیرامون برنامه ریزی برای دوندگان دوهای نیمه استقامت- استقامت و صحرانوردی کشورمان ظهر فردا (یکشنبه) برگزار خواهد شد.

قرار است در این نشست ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت دوندگان دوهای نیمه استقامت-استقامت و صحرانوردی کشورمان در خصوص برگزاری اردوهای متمرکز و غیرمتمرکز در دوران شیوع ویروس کرونا و تدوین برنامه های چهار ساله در این بخش،همچنین نحوه شرکت در مسابقات آتی برنامه ریزی و تصمیم سازی شود. 

فدراسیون دو و میدانی از سجاد مرادی، احمد زارع کار ،سایه میر صادقی و علی اصغر صابری بعنوان اعضای کمیته دوهای نیمه استقامت-استقامت وصحرانوردی دعوت بعمل آورده تا در این جلسه حضور داشته باشند.