لیست موادممنوعه سال ۲۰۲۱

این فهرست از اول ژانویه سال 2021 ( 11 دی ماه 1399 ) معتبر خواهد بود.